پشتیبانی آنلاین
مرکز آموزش
لینک های دانلود مورد نیاز
ارسال شده توسط واحد پشتیبانی در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۰:۱۵ قبل از ظهر

Microsoft SQL Server 2016 SP1 Enterprise Edition - X64

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 1

https://download.microsoft.com/download/3/0/D/30D3ECDD-AC0B-45B5-B8B9-C90E228BD3E5/ENU/SQLServer2016SP1-KB3182545-x64-ENU.exe

Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)

https://download.microsoft.com/download/C/8/A/C8AE3D51-5AAD-4DCF-809C-667D691629E4/SSMS-Setup-ENU.exe


Microsoft SQL Server 2005 Backward Compatibility Components (SQLDMO 2005)


x86
http://download.microsoft.com/download/2/7/c/27c60d49-6dbe-423e-9a9e-1c873f269484/SQLServer2005_BC.msi

x64
http://download.microsoft.com/download/2/7/c/27c60d49-6dbe-423e-9a9e-1c873f269484/SQLServer2005_BC_x64.msi


Microsoft SQL Server\Microsoft SQL Server 2008 R2 Express SP2  (With Mnagement Tools)
X86
http://download.microsoft.com/download/0/4/B/04BE03CD-EAF3-4797-9D8D-2E08E316C998/SQLEXPRWT_x86_ENU.exe

X64
http://download.microsoft.com/download/0/4/B/04BE03CD-EAF3-4797-9D8D-2E08E316C998/SQLEXPRWT_x64_ENU.exe

SQL Server ManagementStudio
X86
http://download.microsoft.com/download/0/4/B/04BE03CD-EAF3-4797-9D8D-2E08E316C998/SQLManagementStudio_x86_ENU.exe

X64
http://download.microsoft.com/download/0/4/B/04BE03CD-EAF3-4797-9D8D-2E08E316C998/SQLManagementStudio_x64_ENU.exe

Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Service Pack 1

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26727

Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Service Pack 2

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30437

Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Service Pack 3

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44271


SQL2000.MSDE-KB884525-SP4-x86-ENU

http://download.microsoft.com/download/1/b/d/1bdf5b78-584e-4de0-b36f-c44e06b0d2a3/SQL2000.MSDE-KB884525-SP4-x86-ENU.EXE

SQL2000-SP4-x86-ENU
http://download.microsoft.com/download/1/b/d/1bdf5b78-584e-4de0-b36f-c44e06b0d2a3/SQL2000-KB884525-SP4-x86-ENU.EXE


 

 

(7 امتیازها)
این مقاله مفید بود
این مقاله مفید نبود

نظرات (0)